Mưa & Dậy

posted in: Triết lý - Cuộc sống | 0

Mưa ơi, đừng rơi nữa Nắng ơi, cứ rạng lên Và em ơi, đến trường thật sớm Cho tôi còn dậy, kiếm sữa về Giang Ngũ Hồ

1 3 4 5 6