HEEAP

Đông tham gia dự án HEEAP – Higher Engineering Education Alliance Program

  • 25/4 – 3/6/2015 HEEAP, USA – “Đào tạo Phát triển Chương trình Liên kết Giáo dục Kỹ thuật Cao cấp” – Tempe, Arizona, USA

IMG_3206

Mục đích của dự án là đào tạo các kỹ năng và phương pháp giảng dạy theo STEM (Science – Technology –  Engineering – Mathematic),critical thinking, questioning…

IMG_3459

Sau dự án, triển khai các hoạt động đào tạo nội dung kỹ thuật theo hướng STEM, thúc đẩy các hoạt động đào tạo STEM và hoạt động WIE – Women in Engineering.