MekongSkill2Work

Đông tham gia dự án Mekong Skill To Work

  • 28/3- 1/4/2016 COMET, USA Mekong Skills to Work – “Đào tạo Giảng viên nâng cao về Phương pháp đào tạo” – Băng Cốc, Thái Lan
  • 8/2015 COMET, USA Mekong Skills to Work – “Đào tạo Giảng viên về Phương pháp đào tạo” – PhnomPenh, Cambodia

IMG_9670

Mục đích của dự án là đào tạo để trở thành giảng viên (instructor) các kỹ năng và phương pháp giảng dạy tích  cực (active learning) theo tư duy chủ đạo là lấy Người học làm Trung tâm (Learner Centerd) cũng như cách đánh giá người học theo cách học của họ.

IMG_9645

Sau dự án, các trường và instructors cam kết tham gia các chương trình nhân rộng cho các giảng viên khác như một Learning Center.