Bus stop

posted in: Triết lý - Cuộc sống | 0

Bến xe bus, chỉ có độc cây thép tròn bằng kẽm, cao quá đầu người, có gắn một tấm biển màu xanh để oánh dấu nơi bắt thả khách. Chữ trên biển, đề tên các tuyến, đã cái còn cái … Continued

1 9 10 11 12 13 14