Tắc kè

posted in: Triết lý - Cuộc sống | 0

Tắc kè

Như con tắc kè hoa, hoà mình vào cuộc sống muôn màu, để thấy mình là một phần trong đó.
Như con tắc kè hoa, thích ứng với mọi sự thay đổi, để tiên phong tạo ra chiến thắng.

Như con tắc kè hoa, nhưng vẫn là chính mình.

1st.Aug.2018
Giang Ngũ Hồ